Aktiviteter

januar 2020
ma ti on to fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Flere aktiviteter

Referat etter medlemsmøter 2010

Skrevet av Bernt Hinna den 01.11.2010

Referat etter medlemsmøte i Norsk Schäferhund Klub avd. Rogaland 28.10.10

(Referatet er gjennomgått og godkjent i styremøtet 02.11.10. Aksjoner som er rettet mot avdelingen følges opp gjennom handlingsplan for 2011. Referatet oversendes Hovedstyret i sin helhet) 

Totalt 33 fremmøtte medlemmer.

EMNE: Åpning ved formannen:

Sigve åpnet møtet ved å understreke at klubben er til for medlemmenes skyld. I denne forbindelse ble det fremhevet at hvert enkelt medlem kan benytte seg av hytte, opplyst område og andre goder som følger med et medlemsskap. Norsk Schäferhund Klub avd. Rogaland har valgt å gi hvert enkelt medlem svært stor frihet og mulighet til å benytte klubbens fasiliteter, men til stor frihet følger også stort ansvar. Det er hvert enkelt medlems plikt til å påse at området og hytta holdes ryddig og rent og at hundeholdet i tilknytning til området ikke er til sjenanse for andre medlemmer, nærliggende bebyggelse og aktiviteter eller rett og slett forbipasserende turgåere.

Nøkler er tilgjengelig for alle medlemmer. De kan fås ved å kontakte formann. Det må påreknes et depositum på kr. 250,-

EMNE: Ny web side

Det ble informert om at avdelingen nå har fått en ny web-side og domene (www.nschk-rogaland.com).

Det vil bli opprettet en bruker for hver komité og det er nå en klar forventning om at alle bidrar til at siden blir en oppdatert og dynamisk informasjonsportal for medlemmer og andre hundeinteresserte.

EMNE: Forslag til faste dager for sosiale sammenkomster i klubben

Formannen foreslo å opprette faste dager der medlemmene kunne møte frem på Sviland, der det vil bli kiosksalg og drøs om løst og fast i tillegg til hundetrening. Tanken er å gi et tilbud til de medlemmene som ikke nødvendigvis er svært opptatt av konkurranser og prøver.
Styret imøteser tilbakemelding fra medlemmene på dette forslaget..

EMNE: Oppdretter-samling:

Styret har en tid diskutert hvordan man kan engasjere oppdretterne i klubben. Tanken med en oppdrettersamling er blandt annet at: 

Da det var få oppdrettere til stede, ble det besluttet at denne diskusjonen må tas i et annet fora.

EMNE: Schäferhundens og –klubbens fremtid:

Innledning:
Schäferhundklubben og rasen har opplevd en dalende trend, herunder kan nevnes:

Spørsmålet blir da hvorvidt schäferhundens posisjon som den foretrukne bruks, lydighets og familiehund er svekket og hva som kan jøres for å snu denne trenden.

Utsagn/innspill fra medlemmene:

 1

"Det er en økt likegyldighet blandt klubbens medlemmer. Med tanke på at temaet som var annonsert, var ”Klubbens og rasens fremtid”, er det skuffende med et fremmøte på ca 20% av medlemsmassen."

 2 RIK-programmet:

"RIK programmet som ble innført i -96 kan gi et inntrykk utad om at schäfereiere bør drive med forsvarsarbeid, og dette skremmer folk fra å velge denne rasen. Innføringen av dette programmet og utfasing av et svært velfungerende ”Blåbokprogram” gjorde også at man mistet mange aktive medlemmer. Fokus til klubben sentralt har utelukkende vært å ”tvinge” medlemmene inn i RIK programmet og hindre at ”illojale” medlemmer deltar i og arrangerer andre programmer. Til tross for at nytt hovedstyre nå forsøker å snu denne trenden, er det skjedd så stor skade at det vil ta lang tid å reparere."

"RIK prgrammet har på den andre siden bidratt til kompetanseheving og aktivitet i klubben og oppleves derfor også som svært positivt."

"Det er uheldig at ikke brukskåringer, funksjonsanalyse og RIK programmet (Mot og Kamp) kan sidestilles som avls verktøy."

 3 "Schäferhunden har rykte på seg for å være:
 • Mye plaget med sykdom
 • Treg og følgelig ikke spesielt egnet til lydighet
 • Hundeaggressiv"
 4

"I forhold til antall hunder, burde schäferen vært dominerende i både lydighet, NBF bruks og agility. Nå dette ikke er tilfellet lenger betyr bare dette at aktive hundefolk velger vekk rasen til fordel for andre-."

 5

"Det er flest familiefolk klubben mister, ikke nødvendigvis de aktive.

 • Det folkelige i klubben/avdelingen kan ha forsvunnet i konkurransejag og innføring av mange ulike krav. 
 • Klubben må ha et alternativ for nye medlemmer."
 6

"Aktive ekvipasjer er den beste reklamen for schäferhund, uansett hvilket program man stiller i."

 7

"Avler vi på mindre driftssterke hunder for lettere å kunne plassere valp til ”hvermansen” og er dette ødeleggende for schäferhunden som brukshund? Er dette igjen årsak til at såkalt bruksoppdrett har eksplodert?"

 8

"Vi må ikke glemme at schäferhunden har en rasestandard som setter krav til definerte egenskaper. Likevel ser det ikke ut til at en deling av rasen i en bruks- og en utstillingsdel er til å unngå."

 9

"Det ble foreslått å forsøke å samle langhårede valper til utstilling ettersom det nå er åpnet for dette. Imidlertid var det så stor uenighet om dette og hvorvidt forholdene ligger til rette for å arrangere slike utstillinger, at det av den grunn ikke havnet inn på aksjonslisten."

 10

"Hovedstyret har utarbeidet et program tilpasset for ungdom uten at dette er fulgt opp av avdelingene. Dette er et eksempel på sentrale vedtak som kanskje ikke er godt nok gjennomtenkt eller behovsprøvd på forhånd. Dersom dette var det riktige og så viktig som det ble presentert, burde dette fått større fokus av HS opp mot avdelingene."

11 Det er uheldig at funksjonsanalyser og brukskåringer ikke sidestilles med ”Mot og kamp”
 12

"Det er en utfordring at avdelingen drives av et relativt lite antall ”ildsjeler” som også er svært aktive med egne hunder. Dette gjør at det er vanskelig å legge ytterligere aktiviteter/plikter til de samme menneskene. Store deler av året er helgene fullbooket med konkurranser, tester og prøver."

 13

"Oppdretterne har en umulig oppgave:

 • Først skal en velge kombinasjon av foreldredyr som:

 - er og avler mentalt bra individer 

 - er friske

 - har et utseende i henhold til rasestandard

Generelt er oppfatningen at man bør fokusere på helheten i hunden og ikke ekstremiteter, hverken mentalt eller fysisk.

 • Deretter skal man plukke valpekjøpere som egner seg til den valpen de mottar. Her er det viktig at oppdretterne er ærlige i forhold til hva som bor i valpene i kullet.
 • Videre skal oppdretterne veilede og være et bindeledd opp mot klubben slik at valpekjøperne får en inngangsbillett til videre aktivitet

Spørsmålet er hvorvidt oppdretterne selv innehar den nødvendige kompetansen til å foreta en slik seleksjon og ”faddervirksomhet”. Det ble og stilt spørsmålstegn til om det med utgangspunkt i ovenforstående punkter, pøses ut for stort antall valper hos enkelte oppdrettere."

 Aksjonspunkter identifisert i løpet av møtet:

Id. Aksjoner/forbedringspunkter: Ansvarlig:
1

Det bør arrangeres tema kvelder for å samle medlemmene omkring interessante emner innenfor hundehold og –sport

Styret
2

Lydighetskurs må annonseres bedre. Nå er kursene for lite kjent blandt hundefolk utenfor klubbens mest aktive kjerne.

Styret
3

Ekvipasjer innenfor alle genre må også stille til prøver/konkurranser/utstillinger utenfor klubben. Dette for å vise frem rasen som en all-round hund.

Hvert enkelt medlem
4

Avdelingen kan bli enda bedre til å annonsere hvilke aktiviteter som foregår på klubbområdet. Vi er en svært aktiv avdelingog burde ha noe for enhver smak. Dette må ut til hundefolk ut over de som allarede befinner seg på Sviland. 

Styret
5

Hovedstyret må fortsette den positive aktiviteten som ble påbegynt for noen år siden der representanter for HS reiste rundt til de forskjellige avdelingene og informerte samtidig som de bad om innspill.
Likevel er det viktig å poengtere at dersom slike møter skal ha en positiv effekt, er det uhyre viktig at referater og aksjoner synliggjøres. 

Hovedstyret
6

Oppdrettere må inkludere alle nye valpe-eiere. Det er viktig at alle motiveres til å delta i aktiviteter, uavhengig av om de er ”enere” eller ikke. Man må også bli flinkere til å hjelpe valpe-eiere fra annet oppdrett.

Oppdrettere
7

Avdelingen og klubben sentralt bør gi mulighet for kompetanseøkning spisset mot avl og oppdrett (forkusområder som fysikk, sykdom, hundens signaler og mentalitet kan nevnes) Styret

Styret/ Hovedstyret
8

Hovedstyret bør snarest legge til rette for allsidige aktiviteter innenfor klubben og aktivt stimulere til slik allsidighet.

Her tenkes da seminarer/kurs innenfor NKK lydighet, agility, utstilling, NBF bruks, RIK etc. Dette for å vise med handling at man ønsker å snu det ensidige fokus som har vært gjennom mange år.

Hovedstyret
9

Hovedstyret bør vurdere å endre formålsparagrafen.
Klubbens gamle formålsparagraf er pussig nok også gjengitt på hovedklubbens side og lyder:

”Klubben har ikke noe ervervsmessig formål, men har som hovedoppgave å overvåke avl, oppdrett og utdannelse av Schäferhunden. Gjennom dette søker klubben å fremme Schäferhundens anvendelse som brukshund, slik at den kan brukes i samfunnets tjeneste i ettersøkninger og annet humanitert arbeide.”

Denne formuleringen er lett å huske og videreformidle i forhold til dagens formålsparagraf bestående av hele 8 punkter.

Den nye formålsparagrafen sier blandt annet at klubben skal: ”arbeide for å bevare schäferhunden ut fra rasestandard og bruksegenskaper og bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard”

Det ble fremhevet at man kanskje burde fokusere på å tilpasse schäferhunden til norske forhold. I så fall er ”humanitært arbeid” og ”samfunnets tjeneste” langt mer positivt enn ”etter moderlandets standard” Hovedstyret

Hovedstyret

EMNE: Norsk Vinner – HVA kan bli bedre:


Innledning:
De siste årene har vi sett en nedgang i antall ekvipasjer som deltar på dette arrangementet, dette til tross for at det burde vært å regne som årets begivenhet for schäferhunder, både innenfor utstilling, lydighet, og RIK. Hvorfor ser ikke dette ut til å ha blitt tilfellet?

Id. Aksjoner/forbedringspunkter: Ansvarlig:
10

”Mot og kamp” bør fjernes på Norsk Vinner

 • Begrunnelse:
  I Norge benyttes ikke ”Mot og kamp” som et avlskriteriet
 • Det settes større krav til deltakere som vil stille i brukshundklasse, noe som resulterer i at man ”kjøper” opplæring/trening f.eks. fra Tyskland.
 • Det bør ikke være en absolutt nødvendighet med tyske kriterier på et norsk mesterskap. 
Hovedstyret
11

Oppdretterklasser på Norsk Vinner bør absolutt ikke bedømmes til slutt. Dette er oppdrettes mulighet til å samle valpekull, få vist dette frem samtidig som det kan virke samlende og engasjerende for valpekjøpere.

Hovedstyret
12

Det bør vurderes hvorvidt det er mer hensiktsmessig å splitte opp Norsk Vinner i en del som omfatter lydighet og utstilling og en annen del som omfatter RIK.
Tanken om et totalstevne er god, men i praksis viser det seg at det er vanskelig å få gitt hver aktivitet nok oppmerksomhet. Dessutem blir det fort mange dødpunkter.
I tillegg vil en oppsplitting kunne gi tettere og mer intime arrangementer.

Hovedstyret
13 Utstillingskomitѐen må forsøke å få gjennomført et oppdretterseminar hvor spesifikke forbedringspunkter kan defineres og oversendes HS Tabell slutt Utstillingskomitѐen

Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abonner på nyheter